МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „Правно обслужване и човешки ресурси“ при дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ – МВР

20 авг 2019

за заемане на 1 (една) вакантна длъжност НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „Правно обслужване и човешки ресурси“ при дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ – МВР

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед рег. № 8121К – 11400/30.07.2019 г. на министъра на вътрешните работи в качеството си на орган по назначаването, обявявам конкурс за заемане на 1 (една) вакантна длъжност НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „Правно обслужване и човешки ресурси“ при дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ – МВР, длъжностно ниво: 6, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво: ръководно ниво 6А.

Рег.№ 8121р-14822/19.08.2019 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Съобщение

 12 септември 2019 | 16:31