МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност НАЧАЛНИК НА СЕКТОР в Специализиран отряд „Въздушно наблюдение“ при ГДГП–МВР

09 сеп 2019

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност НАЧАЛНИК НА СЕКТОР в Специализиран отряд „Въздушно наблюдение“ при ГДГП–МВР

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и заповед рег. № 8121К-11594/12.08.2019 г. на министъра на вътрешните работи, в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за 1 (една) вакантна длъжност:
НАЧАЛНИК НА СЕКТОР
„Оперативен център“ към Специализиран отряд „Въздушно наблюдение“ (СОВН) при Главна дирекция „Гранична   полиция“ (ГДГП) – МВР.

Рег.№ 8121р-15243/27.08.2019 г.

Заповед за отмяна на конкурсната процедура

 

 17 септември 2019 | 15:04