МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на подборна процедура за двама външни членове на Одитния комитет в Министерство на вътрешните работи

15 сеп 2020

подборна процедура за двама външни членове на Одитния комитет в Министерство на вътрешните работи

Министерство на вътрешните работи на основание чл. 18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор във връзка с чл. 4, ал. 1 и чл. 5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и Заповед № 8121з-990/11.09.2020 г. на Министъра на вътрешните работи,
ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР
на двама външни членове на Одитния комитет в Министерство на вътрешните работи

Рег.№ 8121р-15599/14.09.2020 г.

Списък на допуснатите кандидати

 26 октомври 2020 | 11:59