МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

О Б Я В А за заемане на 1 (една) вакантна длъжност директор на Медицинския институт – МВР

29 май 2019

О Б Я В А за заемане на 1 (една) вакантна длъжност директор на Медицинския институт – МВР

     На основание чл. 33, т. 7 и т. 9 от Закона за Министерството на вътрешните работи, във връзка с чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда, чл. 5, ал. 1, чл. 65, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и чл. 5, ал. 2 от Правилника за устройството, дейността и структурата на Медицинския институт на Министерството на вътрешните работи и МЗ рег. № 8121К-9488/22.05.2019 г.:
     I. Обявявам конкурс за назначаване на директор на Медицинския институт на Министерството на вътрешните работи, както следва:
- ДИРЕКТОР, ИНСТИТУТ, той и професор, той и директор на Многопрофилна болница за активно лечение - Централна клинична база в София – 1 вакантна длъжност.

Рег.№ 8121р-9747/29.05.2019 г.

Обявята е публикувана в бр. 125 от 31.05.2019 г. на вестник "Сега".

 

 04 юни 2019 | 14:45