МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР (СДПБЗН)

01 фев 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР (СДПБЗН)

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 3, ал. 1 и чл. 9 от Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в МВР,
     ОБЯВЯВАМ
І. Конкурс за преминаване в ръководна длъжност в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР, както следва:
СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
Четвърта районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“
Сектор „Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност”
- началник на сектор - 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-883/29.01.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

Класиране

 04 март 2021 | 18:03