МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба при Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР (РДГП) Смолян

09 фев 2021

конкурс за назначаване на държавна служба при Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР (РДГП) Смолян

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344/25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в граничните контролно-пропускателни пунктове към Регионална дирекция „Гранична полиция“ - Смолян при Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР на младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
- полицай - старши полицай – 40 (четиридесет) вакантни длъжности.

Зап.№ 8121K-1945/09.02.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати  и  Изменение на протокол рег.№ 4074р-3885/15.03.2021 г.

Резултати от проведените изпити за установяване нивото на притежаваната чуждоезикова подготовка и компютърна грамотност

 15 април 2021 | 19:34