МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност НАЧАЛНИК НА СЕКТОР в Столична дирекция на вътрешните работи

22 яну 2021

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност НАЧАЛНИК НА СЕКТОР в Столична дирекция на вътрешните работи

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед на министъра на вътрешните работи № 8121К-10824/27.11.2020 г., в качеството си на орган по назначаване, обявявам конкурс за заемане на длъжността: НАЧАЛНИК НА СЕКТОР „Административен“ към 05 Районно управление при Столична дирекция на вътрешните работи, длъжностно ниво – 7, съгласно Класификатор на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво – ръководно ниво 7А.

Рег.№ 8121р-1124/19.01.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Списък на допуснатите до интервю кандидати


 16 февруари 2021 | 16:24