МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 /една/ вакантна длъжност ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ при Областна дирекция на МВР – Търговище

29 мар 2021

заемане на 1 /една/ вакантна длъжност ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ при Областна дирекция на МВР – Търговище

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед на министъра на вътрешните работи № 8121К-5153/16.03.2021 г., в качеството си на орган по назначаването, обявявам конкурс за заемане на длъжността: ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР – Търговище, длъжностно ниво: 8, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво: експертно ниво – 4.

Рег.№ 8121р-4842/22.03.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати


 15 април 2021 | 17:54