МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 /една/ вакантна длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ при Областна дирекция на МВР – Сливен

26 мар 2021

заемане на 1 /една/ вакантна длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ при Областна дирекция на МВР – Сливен

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № 8121К-5235/16.03.2021 г. на министъра на вътрешните работи в качеството си на орган по назначаване, обявявам конкурс
за 1 /една/ вакантна длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ в сектор „Български документи за самоличност“ при Областна дирекция на МВР – Сливен, длъжностно ниво: 10, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво: експертно ниво – 6.

Рег.№ 8121р-4839/22.03.2021 г

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

1.Съобщение

2.Съобщение

 10 май 2021 | 17:47