МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ при Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ - МВР

09 апр 2021

заемане на 1 (една) вакантна длъжност ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ при Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ - МВР

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждането на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и заповед рег. № 8121 К - 5626/05.04.2021 г. на министъра на вътрешните работи в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за заемане на 1 (една) вакантна длъжност ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в сектор 02 „Финансово осигуряване“ към отдел 10 „Финансово-стопански дейности, човешки ресурси, правно-нормативно обслужване и международно сътрудничество“ при Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ - МВР

Рег.№ 8121р-5788/07.04.2021 г.

 09 април 2021 | 14:47