МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ при Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР

09 мар 2021

заемане на 1 (една) вакантна длъжност ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ при Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и заповед рег. № 8121К-178/13.01.2021 г. на министъра на вътрешните работи, в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс
за 1 (една) длъжност: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в сектор „Анализ и прогнози“ към отдел „Национален координационен център“ при Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) - МВР

Рег.№ 8121р-3020/18.02.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Класиране

 15 април 2021 | 19:42