МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР

25 яну 2021

заемане на 1 (една) вакантна длъжност ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и заповед № 8121К-10767/24.11.2020 г. на министъра на вътрешните работи в качеството си на орган по назначаване, обявявам конкурс за заемане на 1 (една) вакантна длъжност ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в отдел „Международно сътрудничество, НАТО, ЕС и хуманитарни операции” при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР, длъжностно ниво: 7, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво: експертно ниво 3

Рег.№ 8121р-759/14.01.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Прекратяване на конкурсната процедура

 


 24 февруари 2021 | 12:11