МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ при Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма” - МВР (ЗЖУ) Монтана

19 мар 2021

заемане на 1 (една) вакантна длъжност ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ при Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма” - МВР (ЗЖУ) Монтана

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждането на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и заповед рег. № 8121 К - 4450/08.03.2021 г. на министъра на вътрешните работи в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс
за заемане на 1 (една) вакантна длъжност ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ в Зонално жандармерийско управление - Монтана към дирекция „Жандармерия“ при Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма” - МВР


Рег.№ 8121р-4535/16.03.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Класиране


 15 април 2021 | 17:57