МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ при Областна дирекция на МВР - Кърджали

25 фев 2021

заемане на 1 (една) вакантна длъжност ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ при Областна дирекция на МВР - Кърджали

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и заповед № 8121К-3778/18.02.2021 г. на министъра на вътрешните работи в качеството си на орган по назначаване, обявявам конкурс
за заемане на 1 (една) вакантна длъжност ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ в сектор ,,Финансово осигуряване, управление на собствеността и социални дейности” към отдел ,,Административен” при Областна дирекция на МВР - Кърджали, длъжностно ниво - 8, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво: експертно ниво 4

Рег.№ 8121р-3462/25.02.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Класиране

 


 25 март 2021 | 17:22