МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ при Областна дирекция на МВР - Смолян

05 фев 2021

заемане на 1 (една) вакантна длъжност ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ при Областна дирекция на МВР - Смолян

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № 8121К-925/29.01.2021 г. на министъра на вътрешните работи в качеството си на орган по назначаване, обявявам конкурс за 1 /една/ вакантна длъжност ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР - Смолян, длъжностно ниво: 8, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво: експертно ниво 4.

Рег.№ 8121р-2214/04.02.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати  и  Критерии за оценяване

Класиране

 19 март 2021 | 12:03