МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ (техническа верификация) при дирекция ,,Международни проекти“ - МВР

25 фев 2021

заемане на 1 (една) вакантна длъжност ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ (техническа верификация) при дирекция ,,Международни проекти“ - МВР

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и заповед № 8121К-3781/18.02.2021 г. на министъра на вътрешните работи в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс
за 1 (една) вакантна длъжност ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ (техническа верификация) в отдел ,,Мониторинг, верификация и плащания“ при дирекция ,,Международни проекти“ - МВР, длъжностно ниво 5, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво: експертно ниво 1Б.

Рег.№ 8121р-3411/24.02.2021 г.  тел. за информация - 02/982 7412 и 02/982 2966

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Резултати от тест

Класиране

 23 март 2021 | 18:26