МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ при Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР (РДГП) Аерогари

03 фев 2021

заемане на 1 (една) вакантна длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ при Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР (РДГП) Аерогари

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и заповед рег. № 8121К-183/13.01.2021 г. на министъра на вътрешните работи, в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за 1 (една) длъжност: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ (обработка на предварителни данни на пътници) в сектор „Регионален координационен център“към Регионална дирекция „Гранична полиция“ (РДГП) - Аерогари при Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) - МВР

Рег.№ 8121р-1741/29.01.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Класиране


 11 март 2021 | 19:26