МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ при дирекция „Миграция“ - МВР

22 фев 2021

заемане на 1 (една) вакантна длъжност „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ при дирекция „Миграция“ - МВР

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и заповед рег. № 8121К-1360/04.02.2021 г. на министъра на вътрешните работи, в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс
за 1 (една) длъжност: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в сектор „Финанси“ при дирекция „Миграция“ - МВР

Рег.№ 8121р-3082/19.02.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Класиране


 24 март 2021 | 17:05