МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ при дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ – МВР

11 фев 2021

заемане на 1 (една) вакантна длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ при дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ – МВР

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № 8121К-1361/04.02.2021 г. на министъра на вътрешните работи в качеството си на орган по назначаване, обявявам конкурс
за 1 (една) вакантна длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в сектор „Финансиране на храненето“ към отдел „Обществено хранене“ при дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ – МВР, длъжностно ниво: 11, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво: експертно ниво 7

Рег.№ 8121р-2530/10.02.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Класиране

 


 11 март 2021 | 09:39