МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ при дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ – МВР

11 фев 2021

заемане на 1 (една) вакантна длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ при дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ – МВР

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № 8121К-1363/04.02.2021 г. на министъра на вътрешните работи в качеството си на орган по назначаване, обявявам конкурс
за 1 (една) вакантна длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в сектор „Столове и бюфети“ към отдел „Обществено хранене“ при дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ – МВР, длъжностно ниво: 11, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво: експертно ниво 7

Рег.№ 8121р-2533/10.02.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

1. СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с отсъствие поради отпуск за временна неработоспособност на член на комисията за конкурса за длъжността „младши експерт“ в сектор „Столове и бюфети“ към отдел „Обществено хранене“ при дирекция „Управление на собствеността и социални дейности – МВР, 1 (една) вакантна длъжност, обявен със заповед рег. № 8121К-1363/04.02.2021 г. на министъра на вътрешните работи, Ви уведомяваме, че провеждането на конкурса се отлага за неопределено време.

2. СЪОБЩЕНИЕ
Конкурсът за длъжността „младши експерт“ в сектор „Столове и бюфети“ към отдел „Обществено хранене“ при дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ – МВР, за 1 (една) вакантна длъжност, обявен с МЗ рег. № 8121К-1363/04.02.2021 г., ще се проведе на 12.03.2021 г. (петък). Допуснатите до конкурса кандидати трябва да се явят на 12.03.2021 г. в 09.00 часа на адрес: гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 124, за решаване на тест. Резултатите от теста ще бъдат обявени на 12.03.2021 г. в 10.45 ч. на същия адрес, като интервюто с допуснатите кандидати също ще се проведе на 12.03.2021 г. от 11.00 часа в сградата на ДУССД на адрес гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 124.

Класиране

 29 март 2021 | 12:23