МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ (ОДМВР-Варна) при дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността“ - МВР

26 фев 2021

заемане на 1 (една) вакантна длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ (ОДМВР-Варна) при дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността“ - МВР

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и заповед № 8121К-4048/25.02.2021 г. на министъра на вътрешните работи в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс
за 1 (една) вакантна длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ (ОДМВР-Варна) в отдел ,,Говорители на структури на МВР“ при дирекция ,,Пресцентър и връзки с обществеността“ - МВР, длъжностно ниво 11, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво: експертно ниво 7.

Рег.№ 8121р-3591/26.02.2021 г.  тел. за информация - 02/9822042 и 02/9823686

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Резултати от изпит

Класиране

 26 март 2021 | 11:33