МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ в дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ – МВР

24 мар 2021

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ в дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ – МВР

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед рег. № 8121К-5149/16.03.2021 г.  на министъра на вътрешните работи в качеството си на орган по назначаването, обявявам конкурс за заемане на 1 (една) вакантна длъжност, НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „Правно обслужване и човешки ресурси“ при дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ – МВР, длъжностно ниво: 6, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво: ръководно ниво 6А.

Рег.№ 8121р-4883/23.03.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Класиране

 26 април 2021 | 16:42