МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност НАЧАЛНИК НА СЕКТОР в Областна дирекция на МВР – Монтана

05 мар 2021

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност НАЧАЛНИК НА СЕКТОР в Областна дирекция на МВР – Монтана

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № 8121К-4008/24.02.2021 г. на министъра на вътрешните работи в качеството си на орган по назначаване, обявявам конкурс за 1 /една/ вакантна длъжност НАЧАЛНИК НА СЕКТОР „Финансово осигуряване, управление на собствеността и социални дейности“  към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР – Монтана, длъжностно ниво: 8, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво: ръководно ниво 8.

Рег.№ 8121р-3742/02.03.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати


 22 март 2021 | 18:15