МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност НАЧАЛНИК НА СЕКТОР „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ при Областна дирекция на МВР – София

01 мар 2021

заемане на 1 (една) вакантна длъжност НАЧАЛНИК НА СЕКТОР „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ при Областна дирекция на МВР – София

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед рег. № 8121К-3783/18.02.2021 г.  на министъра на вътрешните работи в качеството си на орган по назначаването, обявявам конкурс
за заемане на 1 (една) вакантна длъжност НАЧАЛНИК НА СЕКТОР „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР – София,  длъжностно ниво: 8, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво - ръководно ниво: 8.


Рег.№ 8121р-3429/25.02.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Съобщение

Класиране

 12 април 2021 | 16:59