МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност НАЧАЛНИК НА СЕКТОР „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ при Областна дирекция на МВР - Кюстендил

12 апр 2021

заемане на 1 (една) вакантна длъжност НАЧАЛНИК НА СЕКТОР „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ при Областна дирекция на МВР - Кюстендил

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и заповед № 8121К-5594/31.03.2021 г. на министъра на вътрешните работи в качеството си на орган по назначаване, обявявам конкурс
за заемане на 1 (една) вакантна длъжност НАЧАЛНИК НА СЕКТОР „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ към отдел „Административен” при Областна дирекция на МВР - Кюстендил, длъжностно ниво - 8, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво: ръководно ниво 8

Рег.№ 8121р-5777/06.04.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Методика за формиране на резултата от конкурса


 18 май 2021 | 09:21