МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност НАЧАЛНИК НА СЕКТОР “Координация и системно администриране” към отдел „Районен център 112 - Бургас“ при дирекция „Национална система 112” - МВР

18 мар 2021

заемане на 1 (една) вакантна длъжност НАЧАЛНИК НА СЕКТОР към отдел „Районен център 112 - Бургас“ при дирекция „Национална система 112” - МВР

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждането на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и заповед рег. № 8121 К - 4729/10.03.2021 г. на министъра на вътрешните работи в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс
за заемане на 1 (една) вакантна длъжност НАЧАЛНИК НА СЕКТОР “Координация и системно администриране” към отдел „Районен център 112 - Бургас“ при дирекция „Национална система 112” - МВР

Рег.№ 8121р-4534/16.03.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Класиране

 


 26 април 2021 | 16:53