МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност НАЧАЛНИК НА СЕКТОР "Международно сътрудничество и международни проекти" при Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма” - МВР

16 фев 2021

заемане на 1 (една) вакантна длъжност НАЧАЛНИК НА СЕКТОР "Международно сътрудничество и международни проекти" при Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма” - МВР

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждането на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и заповед рег. № 8121 К - 836/28.01.2021 г. на министъра на вътрешните работи в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс
за заемане на 1 (една) вакантна длъжност НАЧАЛНИК НА СЕКТОР "Международно сътрудничество и международни проекти" към отдел "Правно-нормативно обслужване, международно сътрудничество и международни проекти" при Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма” - МВР

Рег.№ 8121р-2094/03.02.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Класиране

 


 17 март 2021 | 18:07