МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност НАЧАЛНИК НА СЕКТОР „Управление на собствеността и социални дейности“ към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР – Варна

17 мар 2021

заемане на 1 (една) вакантна длъжност НАЧАЛНИК НА СЕКТОР „Управление на собствеността и социални дейности“ към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР – Варна

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед на министъра на вътрешните работи № 8121К-4455/08.03.2021 г., в качеството си на орган по назначаването, обявявам конкурс за заемане на длъжността: НАЧАЛНИК НА СЕКТОР „Управление на собствеността и социални дейности“ към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР – Варна, длъжностно ниво: 8, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво: ръководно ниво – 8.

Рег.№ 8121р-4511/16.03.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

 05 април 2021 | 16:03