МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност НАЧАЛНИК НА СЕКТОР „Човешки ресурси“ при Областна дирекция на МВР – Бургас

15 апр 2021

заемане на 1 (една) вакантна длъжност НАЧАЛНИК НА СЕКТОР „Човешки ресурси“ при Областна дирекция на МВР – Бургас

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № 8121К-5622/05.04.2021 г. на министъра на вътрешните работи в качеството си на орган по назначаване, обявявам конкурс
за 1 /една/ вакантна длъжност НАЧАЛНИК НА СЕКТОР „Човешки ресурси“  към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР – Бургас, длъжностно ниво: 8, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията. Наименование на длъжностното ниво: ръководно ниво 8.

Рег.№ 8121р-6025/09.04.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати


Списък на недопуснатите кандидати

 28 април 2021 | 15:49