МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност НАЧАЛНИК НА СЕКТОР 03 сектор „Обществени поръчки“ при дирекция „Комуникационни и информационни системи“ – МВР

26 яну 2021

заемане на 1 (една) вакантна длъжност НАЧАЛНИК НА СЕКТОР 03 сектор „Обществени поръчки“ при дирекция „Комуникационни и информационни системи“ – МВР

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № 8121К-79/08.01.2021 г. на министъра на вътрешните работи в качеството си на орган по назначаване, обявявам конкурс за 1 (една) вакантна длъжност НАЧАЛНИК НА СЕКТОР 03 сектор „Обществени поръчки“ към отдел „Развитие на КИС и проекти“ при дирекция „Комуникационни и информационни системи“ – МВР, длъжностно ниво: 6, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво: ръководно ниво 6А

Рег.№ 8121р-1109/19.01.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати


Списък на недопуснатите кандидати

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до защита на концепции за стратегическо управление


 23 февруари 2021 | 18:02