МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР, II СТЕПЕН при дирекция „Комуникационни и информационни системи“ – МВР

23 мар 2021

заемане на 1 (една) вакантна длъжност СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР, II СТЕПЕН при дирекция „Комуникационни и информационни системи“ – МВР

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № 8121К-5249/16.03.2021 г. на министъра на вътрешните работи в качеството си на орган по назначаване, обявявам конкурс
за 1 (една) вакантна длъжност СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР, II СТЕПЕН в 05 сектор „Администриране на цифровите сертификати в МВР“ към отдел „Информационни системи“ при дирекция „Комуникационни и информационни системи“ – МВР, длъжностно ниво: 6, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво: експертно ниво 2

Рег.№ 8121р-4858/22.03.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

 09 април 2021 | 16:50