МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ при Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР

19 фев 2021

заемане на 1 (една) вакантна длъжност „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ при Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и заповед рег. № 8121К-256/15.01.2021 г. на министъра на вътрешните работи, в качеството си на орган по назначаване, обявява
конкурс за 1 (една) длъжност: СТАРШИ ЕКСПЕРТ в сектор „Кадрова дейност в централните структури и СОВН, автоматизирана информационна система и картотеки“ към отдел „Човешки ресурси“ при Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) - МВР

Рег.№ 8121р-3021/18.02.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Класиране

 18 март 2021 | 17:53