МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ при Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР (РДГП) Бургас

22 фев 2021

заемане на 1 (една) вакантна длъжност „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ при Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР (РДГП) Бургас

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и заповед рег. № 8121К-1354/04.02.2021 г. на министъра на вътрешните работи, в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс
за 1 (една) длъжност: СТАРШИ ЕКСПЕРТ (ГПУ - Варна, ЛКЦ - Галата) в сектор „Информационни технологии“ към Регионална дирекция „Гранична полиция“ (РДГП) - Бургас при Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) - МВР

Рег.№ 8121р-3018/18.02.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати


Класиране

 24 март 2021 | 14:51