МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ при Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР (РДГП) Смолян

22 фев 2021

за заемане на 1 (една) вакантна длъжност „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ при Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР (РДГП) Смолян

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и заповед рег. № 8121К-182/13.01.2021 г. на министъра на вътрешните работи, в качеството си на орган по назначаване, обявява
конкурс за 1 (една) длъжност: СТАРШИ ЕКСПЕРТ в сектор „Управление на собствеността, поддръжка и ремонт“ към Регионална дирекция „Гранична полиция“ (РДГП) - Смолян при Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) - МВР

Рег.№ 8121р-3017/18.02.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

 11 март 2021 | 13:55