МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ при дирекция „Миграция“ - МВР

17 мар 2021

заемане на 1 (една) вакантна длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ при дирекция „Миграция“ - МВР

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и заповед рег. № 8121К-4469/09.03.2021 г. на министъра на вътрешните работи, в качеството си на орган по назначаване, обявява
конкурс за 1 (една) длъжност:СТАРШИ ЕКСПЕРТ в сектор „Процедури в ЕС за пребиваване и работа“ към отдел „Законна миграция и българско гражданство“ при дирекция „Миграция“ - МВР

Рег.№ 8121р-4594/17.03.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Класиране

 


 13 април 2021 | 17:47