МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ при дирекция „Миграция“ - МВР

17 мар 2021

заемане на 1 (една) вакантна длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ при дирекция „Миграция“ - МВР

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и заповед рег. № 8121К-4166/02.03.2021 г. на министъра на вътрешните работи, в качеството си на орган по назначаване, обявява
конкурс за 1 (една) длъжност: СТАРШИ ЕКСПЕРТ (обществени поръчки) в сектор „Логистика“ при дирекция „Миграция“ - МВР

Рег.№ 8121р-4595/17.03.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Класиране

 


 16 април 2021 | 15:28