МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ при Областна дирекция на МВР – Бургас

12 фев 2021

заемане на 1 (една) вакантна длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ при Областна дирекция на МВР – Бургас

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № 8121К-1523/04.02.2021 г. на министъра на вътрешните работи в качеството си на орган по назначаване, обявявам конкурс
за 1 /една/ вакантна длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ (Информационно обслужване) в сектор „Координация, административно и правно обслужване“ към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР – Бургас. Длъжностно ниво: 10 съгласно Класификатора на длъжностите в МВР. Наименование на длъжностното ниво: експертно ниво 6.

Рег.№ 8121р-2528/10.02.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати


Списък на недопуснатите кандидати


 25 февруари 2021 | 18:14