МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност СЧЕТОВОДИТЕЛ в Областна дирекция на МВР – Хасково

10 фев 2021

заемане на 1 (една) вакантна длъжност СЧЕТОВОДИТЕЛ в Областна дирекция на МВР – Хасково

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед на министъра на вътрешните работи № 8121К-1370/04.02.2021 г., в качеството си на орган по назначаването, обявявам конкурс за заемане на длъжността: СЧЕТОВОДИТЕЛ в сектор „Финансово осигуряване, управление на собствеността и социални дейности“ към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР – Хасково, длъжностно ниво: 11, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво: експертно ниво – 7.

Рег.№ 8121р-2373/08.02.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати

Списък на недопуснатите кандидати 

Списък на допуснатите до интервю кандидати

Списък на недопуснатите до интервю кандидати

Класиране

 12 март 2021 | 15:36