МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност СЧЕТОВОДИТЕЛ при Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) - МВР

15 фев 2021

заемане на 1 (една) вакантна длъжност СЧЕТОВОДИТЕЛ при Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) - МВР

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и заповед рег. № 8121К-10608/17.11.2020 г. на министъра на вътрешните работи, в качеството си на орган по назначаване,
обявява конкурс за 1 (една) длъжност:СЧЕТОВОДИТЕЛ в отдел „Финанси“ при Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) - МВР

Рег.№ 8121р-761/14.01.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

 


 04 март 2021 | 09:57