МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност СЧЕТОВОДИТЕЛ при Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР

12 апр 2021

заемане на 1 (една) вакантна длъжност СЧЕТОВОДИТЕЛ при Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и заповед рег. № 8121K-5469/24.03.2021 г. на министъра на вътрешните работи, в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс
за 1 (една) длъжност: СЧЕТОВОДИТЕЛ в отдел „Финанси“ при Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) - МВР

Рег.№ 8121р-5289/31.03.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати


 29 април 2021 | 10:37