МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност „СЧЕТОВОДИТЕЛ“ при Областна дирекция на МВР – Перник

19 фев 2021

за заемане на 1 (една) вакантна длъжност „СЧЕТОВОДИТЕЛ“ при Областна дирекция на МВР – Перник

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед рег. № 8121К-1935/09.02.2021 г.  на министъра на вътрешните работи в качеството си на орган по назначаването, обявявам конкурс
за заемане на 1 (една) вакантна длъжност „СЧЕТОВОДИТЕЛ“ в сектор „Финансово осигуряване, управление на собствеността и социални дейности“ към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР – Перник,  длъжностно ниво: 11, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво: експертно ниво 7,

Рег.№ 8121р-3015/18.02.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати


 11 март 2021 | 19:08