МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР в Областна дирекция на МВР – Сливен

09 фев 2021

заемане на 1 (една) вакантна длъжност ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР в Областна дирекция на МВР – Сливен

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № 8121К-917/29.01.2021 г. на министъра на вътрешните работи в качеството си на орган по назначаване, обявявам конкурс
за 1 /една/ вакантна длъжност, ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР в Областна дирекция на МВР – Сливен, длъжностно ниво: 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво: експертно ниво – 5.

Рег.№ 8121р-2213/04.02.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Съобщение

Списък на допуснатите до интервю кандидати

Класиране


 31 март 2021 | 09:41