МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР в Областна дирекция на МВР – Шумен

09 мар 2021

заемане на 1 (една) вакантна длъжност ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР в Областна дирекция на МВР – Шумен

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед на министъра на вътрешните работи № 8121К-3998/24.02.2021 г., в качеството си на орган по назначаването, обявявам конкурс
за заемане на длъжността: ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР в Областна дирекция на МВР – Шумен, длъжностно ниво: 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво: експертно ниво – 5.

Рег.№ 8121р-3744/02.03.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Класиране


 05 май 2021 | 16:55