МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) заета длъжност, със срок на работа до завръщане на титуляра на длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ при дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ – МВР

18 мар 2021

заемане на 1 (една) заета длъжност, със срок на работа до завръщане на титуляра на длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ при дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ – МВР

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № 8121К-4174/02.03.2021 г. на министъра на вътрешните работи в качеството си на орган по назначаване, обявявам конкурс
за 1 (една) заета длъжност, със срок на работа до завръщане на титуляра на длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в сектор „Международно финансиране“ към отдел „Административен“ при дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ – МВР, длъжностно ниво: 6, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво: експертно ниво 2

Рег.№ 8121р-4514/16.03.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Със заповед рег. № 8121К-5639/05.04.2021 г. на министъра на вътрешните работи е прекратена обявената с МЗ № 8121К-4174/02.03.2021 г. конкурсна процедура за назначаване по чл.15 от Закона за държавния служител, за 1 (една) длъжност „главен експерт“ в сектор „Международно финансиране“ към отдел „Административен“ при дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ – МВР, поради липса на постъпили заявления в срока за подаване на документи.


 06 април 2021 | 17:22