МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 2 (две) вакантни длъжности ПРОГРАМИСТ НА СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ, II СТЕПЕН при дирекция „Комуникационни и информационни системи“ – МВР

23 мар 2021

заемане на 2 (две) вакантни длъжности ПРОГРАМИСТ НА СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ, II СТЕПЕН при дирекция „Комуникационни и информационни системи“ – МВР

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед № 8121К-5246/16.03.2021 г. на министъра на вътрешните работи в качеството си на орган по назначаване, обявявам конкурс
за 2 (две) вакантни длъжности ПРОГРАМИСТ НА СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ, II СТЕПЕН в 02 сектор „Програмно осигуряване“ към отдел „Проектиране, разработка и развитие на АИС и компоненти на АИС“ при дирекция „Комуникационни и информационни системи“ – МВР, длъжностно ниво: 6, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво: експертно ниво 2

Рег.№ 8121р-4862/22.03.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

 


 09 април 2021 | 16:51