МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 2 (две) вакантнни длъжности „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ при Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР

22 фев 2021

заемане на 2 (две) вакантнни длъжности „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ при Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и заповед рег. № 8121К-10757/24.11.2020 г. на министъра на вътрешните работи, в качеството си на орган по назначаване, обявява
конкурс за 2 (две) длъжности: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в отдел „Информационни технологии“ при Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) - МВР

Рег.№ 8121р-914/15.01.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Класиране

 


 24 март 2021 | 14:25