МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 8 (осем) вакантни длъжности МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР (РДГП-Елхово)

04 мар 2021

ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 8 (осем) вакантни длъжности МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР (РДГП-Елхово)

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и заповед рег. № 8121К-1358/04.02.2021 г. на министъра на вътрешните работи, в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за заемане на длъжности, както следва:
- МЛАДШИ ЕКСПЕРТ (ГКПП - Малко Търново) – 2 (две) вакантни длъжности;
- МЛАДШИ ЕКСПЕРТ (ГПУ - Болярово) – 1 (една) вакантна длъжност;
- МЛАДШИ ЕКСПЕРТ (ГПУ - Средец) – 1 (една) вакантна длъжност;
- МЛАДШИ ЕКСПЕРТ (ГКПП - Лесово) – 2 (две) вакантни длъжности;
- МЛАДШИ ЕКСПЕРТ (ГКПП - Капитан Андреево) – 2 (две) вакантни длъжности
в сектор „Информационни технологии“
към Регионална дирекция „Гранична полиция“ (РДГП) - Елхово
при Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) - МВР

Рег.№ 8121р-3025/18.02.2021 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

1.Съобщение

2.Съобщение

Класиране


 22 април 2021 | 13:58