МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Определяне на изпълнители от бенефициенти на БФП

12 авг 2015


 

ДМОС - обществена поръчка - открита процедура по ЗОП с предмет „Закупуване на преносимо криптиращо устройство за автомобил тип „мобилен офис“ за изпълнение на дейност по проект „Подобряване на структурите и методите за сътрудничество за ефективно прилагане на Шенгенското законодателство“, Програма БГ 13 „Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и организираната престъпност, в т.ч. трафик на хора и странстващи престъпни групи“ (Програмна област 30) на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014

ДМОС - обществена поръчка - открита процедура по ЗОП с предмет -„Закупуване на техническо оборудване за „мобилен офис”, по проект „Подобряване на структурите и методите на сътрудничество за ефективно прилагане на шенгенското законодателство“, по договор с рег. № 812108-37/23.10.2014 г., програма BG 13 „Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и организираната престъпност, в т.ч. трафик на хора и странстващи престъпни групи“ (Програмна област 30) на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

ДМОС - обществена поръчка - открита процедура по ЗОП с предмет "Организиране на семинари, включващи осигуряване на хотелско настаняване, кафе-паузи, наем на зала и оборудване на залата" за осъществяване на дейност по проект "Подобряване на структурите и методите за сътрудничество за ефективно прилагане на шенгенското законодателство" в рамките на Програма БГ 13 от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014.

ДМОС - обществена поръчка - открита процедура по ЗОП с предмет „Закупуване на автомобил за изплнение на дейност по проект "Подобряване на структурите и методите на сътрудничество за ефективно прилагане на Шенгенското законодателство" в рамките на Програма BG 13 на Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г.

ДМОС - обществена поръчка - открита процедура по ЗОП с предмет „Обучение и придобиване на сертификат за управление на проекти” за изпълнение на дейност по проект „Подобряване на структурите и методите за сътрудничество за ефективно прилагане на Шенгенското законодателство", в рамките на Програма БГ 13 на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 Обществената поръчка обхваща дейностите по организационно - техническата подготовка за провеждане на обучение на 8 служители от ДМОС по управление на проекти, провеждането на обучението и полагането на изпит за придобиване на сертификат за управление на проекти.

ДМОС – обществена поръчка - открита процедура по ЗОП с предмет „Изработване и отпечатване на информационни и рекламни материали, визуализиращи източника на финансиране по проект „Подобряване на структурите и методите за сътрудничество за ефективно прилагане на шенгенското законодателство“ в рамките на Програма БГ 13 от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014”

ДМОС – обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет „Предоставяне на услуга - мобилна интернет връзка "за мобилен офис" за изпълнение на дейност по проект „Подобряване на структурите и методите за сътрудничество за ефективно прилагане на Шенгенското законодателство“, Програма БГ 13 "Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и организираната престъпност, в т.ч. трафик на хора и странстващи престъпни групи" (Програмна област 30) на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014.

ДМОС - обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на „Промяна на предназначението и преустройство на киносалон в център за обучение”, за изпълнение на дейност по проект „Подобряване на структурите и методите на сътрудничество за ефективно прилагане на шенгенското законодателство“, по договор с рег. № 812108-37/23.10.2014 г., програма BG 13 „Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и организираната престъпност, в т.ч. трафик на хора и странстващи престъпни групи“ (Програмна област 30) на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.“

ДМОС - обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет „Извършване на независим одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект: „Подобряване на структурите и методите за сътрудничество за ефективно прилагане на шенгенското законодателство“, в рамките на Програма БГ 13 на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014”

ДМОС - обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет „Закупуване на офис обзавеждане за Център за обучение” за изпълнение на дейност по проект „Подобряване на структурите и методите за сътрудничество за ефективно прилагане на Шенгенското законодателство“, в рамките на Програма БГ 13 на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014”

ГДБОП - обществена поръчка - открита процедура по ЗОП с предмет „Комплексна услуга по логистично осигуряване на дейностите на национално ниво, включително и превод по проект „Съвместни усилия за борба с трансграничната организирана престъпност” и по проект „Повишаване на ефективността при рефериране, обгрижване, защита и реинтеграция на жертвите на трафик на хора”“, финансирани по програма BG 13 „Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и организирана престъпност, в т.ч. трафик на хора и странстващи престъпни групи” от Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014

ГДБОП - обществена поръчка - открита процедура по ЗОП с предмет“Доставка и гаранционно обслужване на компютърни конфигурации, периферни устройства, принтери, консумативи и др. за нуждите на ГДБОП-МВР” по проект „Съвместни усилия за борба с трансграничната организирана престъпност” и по проект „Повишаване на ефективността при рефериране, обгрижване, защита и реинтеграция на жертвите на трафик на хора”“, финансирани по програма BG 13 „Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и организирана престъпност, в т.ч. трафик на хора и странстващи престъпни групи” от Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014

ГДБОП - обществена поръчка - открита процедура по ЗОП с предмет“Доставка чрез закупуване на нови моторни превозни средства за нуждите на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ“ – МВР, финансирани по Проект „Съвместни усилия за борба с трансграничната организирана престъпност” и Проект „Повишаване на ефективността при рефериране, обгрижване, защита и реинтеграция на жертвите на трафик на хора, посредством практическото прилагане на Транснационалния механизъм” в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 и по Проект „Доставка на техническо оборудване на полицейските служители, работещи по превенцията и противодействието на трафика на хора и на наркотични вещества“ в рамките на Фонд Вътрешна сигурност 2014 – 2020“

ГДБОП - обществена поръчка - открита процедура по ЗОП с предмет „Осигуряване на самолетни билети и медицински застраховки (при необходимост) за превоз по въздух на пътници и багаж за осигуряване на дейностите по проект „Съвместни усилия за борба с трансграничната организирана престъпност” и по проект „Повишаване на ефективността при рефериране, обгрижване, защита и реинтеграция на жертвите на трафик на хора”, финансирани по програма BG 13 „Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и организирана престъпност, в т.ч. трафик на хора и странстващи престъпни групи” от Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014

Община Аксаково – обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет „Доставка чрез покупка на един брой нов неупотребяван автомобил за нуждите на Кризисен център за лица, пострадали от домашно насилие в гр. Игнатиево, по проект „Подкрепа за равноправен живот”, с договор № 812108-90/10.09.2015 по Мярка 1 - “Услуги за подкрепа на жертвите на домашно насилие и насилие, основано на полов признак”, Програма BG 12 “Домашно насилие и насилие, основано на полов признак” в рамките на Норвежки финансов механизъм /НФМ/ 2009-2014“

Община Аксаково – обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет „Изпълнение на дейности по информация и публичност”, включващи: Обособена позиция 1 „Организиране на информационни събития“ и Обособена позиция 2 „Изработка на информационни продукти и материали”, по проект „Подкрепа за равноправен живот”, с договор № 812108-90/10.09.2015 по Мярка 1 - “Услуги за подкрепа на жертвите на домашно насилие и насилие, основано на полов признак”, Програма BG 12 “Домашно насилие и насилие, основано на полов признак” в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014”“

Община Аксаково – обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет - „Доставка и монтаж на обзавеждане за Кризисен център за лица, пострадали от домашно насилие в гр. Игнатиево по проект „Подкрепа за равноправен живот”, с договор № 812108-90/10.09.2015 по Мярка 1 - “Услуги за подкрепа на жертвите на домашно насилие и насилие, основано на полов признак”, Програма BG 12 “Домашно насилие и насилие, основано на полов признак” в рамките на Норвежкия финансов механизъм /НФМ/ 2009-2014"“

Община Русе – обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет „СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР съгл.чл.168 от ЗУТ за Oбект: Преустройство и промяна предназначението на втори етаж от съществуваща сграда с идентификатор 63427.8.693.3 на бивше училище „Стефан Караджа“ в „Кризисен център за жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов признак“ и външен асансьор –УПИII-340 в кв.ИПЗ, гр. Русе, ул. „Тракия“ №25, идентификатор 63427.8.693 по Кадастралната карта на гр. Русе

Община Русе – Публична покана – „Избор на изпълнител за организиране на събития по Проект „Кризисен център на територията на община Русе за жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов признак и предоставяне на услуги в него“, Мярка 1“


Община Русе – обществена поръчка - открита процедура по ЗОП с предмет „Проектиране, строителство и авторски надзор във връзка с преустройство и промяна предназначението на втори етаж от съществуваща сграда с идентификатор 63427.8.693.3 на бивше училище „Стефан Караджа“ в „Кризисен център за жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов признак“ и външен асансьор – УПИ II-340 в кв.ИПЗ, гр. Русе, ул. „Тракия“ №25, идентификатор 63427.8.693 по Кадастралната карта на гр. Русе.“ 

Община Русе – обществена поръчка - открита процедура по ЗОП с предмет „Осигуряване и доставка на готова храна/кетъринг: Доставка на готова храна за нуждите на Проект: „Кризисен център на територията на община Русе за жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов признак и предоставяне на услуги в него“, Мярка 1: "Услуги за подкрепа на жертвите на домашно насилие и насилие, основано на полов признак", Програма BG 12 “Домашно насилие и насилие, основано на полов признак” в рамките на НФМ 2009-2014.“

Министерство на правосъдието – обществена поръчка - открита процедура по ЗОП с предмет „Логистика, осигуряване на дейности по информация и публичност, разработване на дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на обучителни материали по проект „Подобряване на националната правна рамка в съответствие със стандартите на Съвета на Европа и укрепване на капацитета на компетентните институции, занимаващи се със случаи на домашно насилие и насилие, основано на полов признак (програмна област 29) в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.“

Процедура на Фондация „Партньори-България“ за избор на изпълнител чрез публична покана за предоставяне на услуга с предмет: "Национално представително изследване и  проучване сред ромски жени и момичета  на тема домашно насилие и насилие, основано на полов признак“ в две обособени позиции, по проект: „Национално изследване на домашното насилие и насилието, основано на полов признак, и изработване на модел за подкрепа на жертвите на насилие “,  по програма BG 12 "Домашно насилие и насилие, основано на полов признак" на Норвежкия финансов механизъм 2009 -2014 г - №1/07.03.2016 г.

Процедура на Социална фондация „Инди-Рома 97“ за открит избор на изпълнител чрез публична покана с предмет "Изработка на десет кратки филма и излъчване в телевизионен ефир“ в две обособени позиции, по проект „Заедно в служба на обществото – помощ за ромските жени срещу домашното насилие“ по програма BG 12 "Домашно насилие и насилие, основано на полов признак" на Норвежкия финансов механизъм 2009 -2014 г. - №1/10.12.2015 г.  Покана

Процедура на Фондация „Европейски институт” за открит избор на изпълнител чрез публична покана за предоставяне на услуга с предмет: „Организиране и провеждане на обучение на обучители по проект: „Мултидисциплинарен подход за противодействие на трафика на хора чрез трансфер на знания и добри практики от страни-членки на шенгенското пространство и по-специално от норвежки опит”, по програма BG 13 „Взаимодействие в рамките на Шенгени борба с трансграничната и организирана престъпност, в т.ч. трафика на хора и странстващи престъпни групи" на Норвежкия финансов механизъм 2009 -2014 г,- № 2/10.03.2016 г.

Процедура на Фондация "Европейски институт" за открит избор на изпълнител чрез публична покана с предмет "Организиране и провеждане на осем мултидисциплинарни обучения в България, по проект BG 13 "Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и организирана престъпност, в т.ч. трафика на хора и странстващи престъпни групи", в две обособени позиции - №1/12.08.2015 г.

КОНПИ - ОБЯВА за избор на външен изпълнител, който да изпълнява функции по финансовото и счетоводно обслужване на проект „Усъвършенстване на системата за установяване на активи в България“ по програма БГ 13 на Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014

КОНПИ - Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество удължава срока (до 26 май 2016 г., 17:00 часа) за подаване на оферти за обществена поръчка с предмет „Доставка, инсталиране и поддръжка на офис техника (компютри, принтери и други) за нуждите на проект "Усъвършенстване на система за установяване на активи в България", програма BG13, на Норвежки финансов механизъм 2009-2014, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № 812108-36/22.10.2014г.” Линк към решението за удължаване, на сайта на КОНПИ: ttp://ciaf.government.bg/web/attachments/Procurement/24/1692/5736d5f0eaf51.pdf

КОНПИ - обществена поръчка - открита процедура по ЗОП с предмет „Доставка, инсталиране и поддръжка на офис техника за нуждите на проект "Усъвършенстване на система за установяване на активи в България", програма BG13, на Норвежки финансов механизъм 2009-2014, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № 812108-36/22.10.2014г. 

КОНПИ - обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет "Осигуряване на писмени и устни преводи за нуждите на проект "Усъвършенстване на система за установяване на активи в България", по проект BG 13 "Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и организирана престъпност, в т.ч. трафика на хора и странстващи престъпни групи" - № ЦУ01-1270/20.04.2015 г. 

КОНПИ - обществена поръчка – открита процедура по ЗОП с предмет: „Организиране и провеждане на 14 броя работни срещи, обучения и пресконференция за нуждите на проект „Усъвършенстване на системата за установяване на активи в България“, програма БГ 13 "Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и организирана престъпност, в т.ч. трафика на хора и странстващи престъпни групи" на Норвежкия Финансов Механизъм 2009 – 2014  - № ЗОП-2015-008/23.12.2015 г.

КОНПИ - обществена поръчка – открита процедура по ЗОП с предмет "Организиране и провеждане на 14 броя работни срещи, обучения и пресконференция за нуждите на проект „Усъвършенстване на системата за установяване на активи в България“, по договор № 812108-36/22.10.2014г., по проект BG 13 "Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и организирана престъпност, в т.ч. трафика на хора и странстващи престъпни групи"  - № РД08- 20 от 28.07.2015 г.

КОНПИ - обществена поръчка – открита процедура по ЗОП с предмет "Предоставяне на услуги по чуждоезиково обучение за нуждите на проект "Усъвършенстване на система за установяване на активи в България", в пет обособени позиции: Позиция 1: Провеждане на чуждоезиково обучение по английски език; Позиция 2: Провеждане на чуждоезиково обучение по италиански език; Позиция 3: Провеждане на чуждоезиково обучение по испански език; Позиция 4: Провеждане на чуждоезиково обучение по френски език; Позиция 5: Провеждане на чуждоезиково обучение по немски език.", по договор № 812108-36/22.10.2014г., по проект BG 13 "Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и организирана престъпност, в т.ч. трафика на хора и странстващи престъпни групи" по договор № 812108-36/22.10.2014г., - № РД08- 20 от 28.07.2015 г. 

ДКИС-МВР - обществена поръчка – открита процедура по ЗОП с предмет „08.06.2015-019-МП-10 Разширяване на комуникационната инфраструктура на МВР” по проект “Разширяване на комуникационната инфраструктура на МВР”, по договор с Рег.№ 812108-24/02.10.2014 г., програма BG 13 „Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и организираната престъпност, в т.ч. трафик на хора и странстващи престъпни групи“ на Норвежкия финансов механизъм 2009 -2014 г.“ - № 5785мпр-29 от 05.06.2015 г.

Академия на МВР – обществена поръчка - открита процедура по ЗОП с предмет „Доставка и монтаж на обзавеждане на шест учебни зали в Академията на МВР“

Академия на МВР – обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на техническо оборудване за нуждите на учебния процес в Академията на МВР“

Академия на МВР – обществена поръчка - открита процедура по ЗОП с предмет „Реновиране, доставка и монтаж на обзавеждане на шест учебни зали в Академията на МВР” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Реновиране на шест учебни зали”. Обособена позиция № 2 „Доставка и монтаж на обзавеждане на шест учебни зали“ 

Академия на МВР - обществена поръчка – открита процедура по ЗОП с предмет „Доставка на оборудване и обзавеждане на шест учебни зали в Академията на Министерство на вътрешните работи” в три обособени позиции: Обособена позиция 1 „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на компютърно и офис оборудване за нуждите на учебния процес”, Обособена позиция 2 „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на техническо оборудване за нуждите на учебния процес”, Обособена позиция 3 „Доставка на обзавеждане на шест учебни зали, по проект „Защита правата на човека и обучение за придобиване на необходими знания и умения от полицейските служители, работещи в мултиетническа среда, включително сред ромската общност“, програма BG 13 „Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и организираната престъпност, в т.ч. трафик на хора и странстващи престъпни групи“ на Норвежкия финансов механизъм 2009 -2014 г.“ - № 458100-1977/27.10.2015 г.

Академия на МВР - обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет „Извършване на преводачески услуги за нуждите на Академията на МВР”, по проект „Защита правата на човека и обучение за придобиване на необходими знания и умения от полицейските служители, работещи в мултиетническа среда, включително сред ромската общност“, програма BG 13 „Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и организираната престъпност, в т.ч. трафик на хора и странстващи престъпни групи“ на Норвежкия финансов механизъм 2009 -2014 г.“ - № 458100-631/03.04.2015 г.

Академия на МВР - обществена поръчка – открита процедура по ЗОП с предмет „Редакция, корекция, предпечатна подготовка, дизайн, отпечатване и доставка на научно изследване и учебник” в изпълнение на предефиниран проект „Защита правата на човека и обучение за придобиване на необходими знания и умения от полицейските служители, работещи в мултиетническа среда, включително сред ромската общност“, програма BG 13 „Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и организираната престъпност, в т.ч. трафик на хора и странстващи престъпни групи“ на Норвежкия финансов механизъм 2009 -2014 г.“ - № 458100-1126/23.06.2015 г. 


 23 май 2017 | 18:05