МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Процедура за предоставяне на БФП чрез провеждане на процедура на подбор на проекти: BG65ISNP001-5.015 „Развиване на ИТ решения за повишаване обмен на информация с други държави членки. Обучителни курсове за събиране и анализ на данни. “

19 юли 2019

Процедура за предоставяне на БФП чрез провеждане на процедура на подбор на проекти: BG65ISNP001-5.015 „Развиване на ИТ решения за повишаване обмен на информация с други държави членки. Обучителни курсове за събиране и анализ на данни. Подпомагане на правоприлагащи органи“


Заглавна страница - 19.07.2019 г.

Насоки - 19.07.2019 г.

Обява - 19.07.2019 г.

Документация за кандидатстване - 19.07.2019 г.

Таблица за съответствие - 27.07.2017 г.

Насоки - променени - 13.09.2019 г.

Документация за кандидатстване - променена - 13.09.2019 г.

 13 септември 2019 | 17:56