МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Заседание на комитета

          На 25.10.2017 г. бе проведено заседание на Комитета за наблюдение на националната многогодишна програма на Р България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г. 
          В рамките на заседанието бе разгледано изпълнението на многогодишната национална програма по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г. в периода 16 октомври 2016- 15 октомври 2017 г. и бе представен проект на Индикативната годишна работна програма за 2018 г. по фонда.
          Членовете на Комитета за наблюдение отправиха следните препоръки:
          1. Докладът от оценката на Националната многогодишна програми по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ да бъде съгласуван в рамките на КН в рамките на неприсъствена процедура през м. декември 2017 г.
          2.  Да бъде усвоен остатъчният финансов ресурс в Специфична цел 2 „Интеграция/ Законна миграция“ от НП  в рамките на Национална цел 2 „Интеграция“, в размер на 1 438 601,33 лв.; остатъчният финансов ресурс в Национална цел 1 „Законна миграция“ в размер на 136 906 лв.  да бъде прехвърлен в Национална цел 2 „Интеграция“; от остатъчния финансов ресурс по Национална цел 3 „Капацитет“ (в размер на 386 940 лева) 349 075,41 лева следва да бъдат прехвърлени в Национална цел 2 „Интеграция“.

Презентация

Снимки